Záruka přesného měření
magnify icon
magnify icon
mail icon datel@datel.cz Ozveme se do 24 h
phone icon +420 775 225 941 Po - Pá 9.00 - 17.00
Kontakt

login icon Přihlásit se

Získejte přístup k individuálním cenám a možnosti přímého nákupu.

Požádat o založení účtu

Přihlásit se

Zapomenuté heslo

Nemáte zatím svůj účet

Požádat o založení účtu

Obchodní podmínky
 • Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Pořádek dělá přátele

Přečtěte si naše aktuální obchodní podmínky. Dozvíte se v nich mimo jiné spoustu zajímavých věcí, např. jak řešíme přepravu zboží nebo jak probíhá zapůjčení měřidla. Aktuální znění obchodních podmínek nabylo účinnosti dne 11. 4. 2024.

1. Úvodní ustanovení

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti DATA ELEKTRONIK, spol. s r.o., se sídlem Jugoslávská 669/113, 613 00 Brno, identifikační číslo: 60707186, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15237 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou právnickou nebo fyzickou osobou (dále jen „kupující“).
 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Vše, co není uvedeno v kupní smlouvě, se řídí těmito obchodními podmínkami.
 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uzavření kupní smlouvy

A) Obecná ustanovení

 • Veškerá prezentace zboží a služeb na webových stránkách a v dalších materiálech prodávajícího je pouze informativního charakteru a není považována za návrh na uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Zboží a služby jsou prodávajícím prezentovány až na případné výjimky bez uvedení ceny.
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

B) Návrh na uzavření kupní smlouvy

 • Kupující vždy podává písemný návrh na uzavření kupní smlouvy na základě očíslované cenové nabídky vypracované prodávajícím, až na předem domluvené a oboustranně schválené výjimky (dále jen „návrh“).
 • Návrhem se rozumí:
  • oficiální objednávkový list s hlavičkou kupujícího (zaslaný elektronicky nebo dopisem),
  • e-mailová zpráva, ve které je nezpochybnitelně uvedeno, že kupující objednává zboží nebo služby,
  • odeslání vyplněného formuláře na webu prodávajícího, pokud je u tohoto formuláře uvedeno, že jeho odesláním kupující podává návrh na uzavření kupní smlouvy.
 • Každý návrh musí být podán písemně. Návrh podaný osobně či po telefonu prodávající nebude akceptovat.
 • Vyplněný objednávkový formulář na webu prodávajícího se považuje za písemný návrh, jelikož vyplněná data jsou prodávajícímu odeslána e-mailem.
 • Součástí návrhu musí být minimálně:
  • datum podání návrhu (u objednávky e-mailem postačí datum generované e-mailovým klientem),
  • fakturační adresa kupujícího včetně identifikačního čísla (IČO),
  • adresa dodání zboží či plnění služeb, případně osobní vyzvednutí v sídle prodávajícího,
  • seznam objednávaných položek, počet kusů a předpokládaná cena každé položky bez DPH, včetně očekávané ceny za dopravu,
  • odkaz na číslo cenové nabídky vypracované prodávajícím, pokud taková nabídka existuje,
  • je-li návrh na uzavření kupní smlouvy zaslán dopisem, pak musí obsahovat e-mailovou adresu, na kterou prodávající může zaslat kupujícímu potvrzení objednávky.
  • je-li návrh na uzavření kupní smlouvy zaslán vyplněním formuláře, pak nemusí obsahovat předpokládané ceny, jelikož ceny nezpochybnitelně vyplývají z nabídky na dané webové stránce
 • Podáním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před podáním návrhu upozorněn (odkazem v cenové nabídce nebo ve vyhrazené sekci na webových stránkách prodávajícího – www.datel.cz/obchodni-podminky) a má tak možnost se s nimi seznámit.
 • Kupující podáním návrhu souhlasí s tím, že prodávající v případě uzavření smluvního vztahu může umístit na své webové stránky referenci kupujícího (logo, název společnosti, odkaz na webové stránky a případně stručný popis spolupráce mezi prodávajícím a kupujícím).
 • Prodávající má možnost odmítnout návrh na uzavření kupní smlouvy, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
 • Každý akceptovaný návrh na uzavření kupní smlouvy je prodávajícím archivován v elektronické podobě, a to po dobu neurčitou.

C) Vznik smluvního vztahu

 • Pokud prodávající souhlasí s návrhem na uzavření kupní smlouvy, tak kupujícímu pošle na uvedenou elektronickou adresu oficiální potvrzení objednávky ve formátu PDF (dále jen „potvrzení objednávky“).
 • Smluvní vztah (kupní smlouva) mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení objednávky kupujícímu.
 • Potvrzení objednávky obsahuje následující náležitosti:
  • identifikační číslo objednávky,
  • datum uzavření kupní smlouvy,
  • interní označení objednávky kupujícího (existuje-li),
  • platební podmínky, případně splatnost,
  • způsob dopravy a přibližný termín dodání,
  • fakturační a dodací adresa kupujícího,
  • rozpis objednaných položek a počtu kusů,
  • podrobně rozepsané ceny, včetně rozpisu DPH.
 • Pro smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je stěžejní potvrzení objednávky a tyto obchodní podmínky.
 • Kupující je povinen potvrzení objednávky překontrolovat (zejména způsob a adresu doručení, seznam objednaných položek a ceny) a v případě nesrovnalostí neprodleně kontaktovat prodávajícího, nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení potvrzení objednávky.
 • Pokud existují odlišnosti v návrhu a v potvrzení objednávky a kupující se proti těmto odlišnostem do 2 pracovních dnů od doručení potvrzení objednávky neohradí, tak se smluvní vztah řídí potvrzením objednávky.

3. Cena zboží a služeb, cenové nabídky

 • Prodávající není povinen zveřejňovat ceny zboží a služeb.
 • Prodávající vždy vypracuje kupujícímu cenovou nabídku, a to na základě poptávky ze strany kupujícího.
 • Poptávkou se rozumí písemná či ústní specifikace žádaného rozsahu dodání zboží a/nebo služeb ze strany kupujícího.
 • Cenová nabídka obsahuje následující náležitosti:
  • datum nabídky,
  • identifikační číslo nabídky,
  • hlavička kupujícího,
  • název, popis a ceny poptávaného zboží a služeb,
  • platební podmínky,
  • podmínky dodání,
  • informace o záruce,
  • kontakt na prodávajícího,
  • odkaz na tyto obchodní podmínky.
 • Ceny zboží a služeb vycházejí z aktuálně platných ceníků, nicméně jsou vždy stanoveny individuálně, a to na základě mnoha faktorů (např. vývoj měnových kurzů, dlouhodobě odebírané množství kupujícím, formy vzájemné spolupráce atd.). Kupující bere na vědomí, že cena jemu nabídnutá v rámci cenové nabídky se může z těchto důvodů lišit od ceny za totožné zboží a služby nabídnuté jinému kupujícímu.
 • Prodávající může vystavovat cenové nabídky v měnách CZK nebo EUR. Přepočet na EUR se provádí dle kurzu CZK/EUR, deviza nákup, publikovaného společností Fio banka, a.s. ke dni vypracování cenové nabídky.
 • Platnost cenových nabídek je 30 kalendářních dnů, není-li stanoveno jinak.
 • Kupující může podat návrh i po uplynutí platnosti cenové nabídky. V takovém případě prodávající buď návrh akceptuje prostřednictvím potvrzení objednávky, čímž vznikne smluvní vztah, nebo zašle kupujícímu novou cenovou nabídku s aktuálně platnými podmínkami.

4. Platební podmínky

 • Kupující hradí kupní cenu zboží a služeb vždy na základě faktury nebo zálohové faktury vystavené prodávajícím, a to jedním z následujících způsobů:
  • převodem na bankovní účet prodávajícího (předem, se splatností nebo kombinace),
  • dobírkou při převzetí zásilky,
  • v hotovosti v sídle prodávajícího při osobním převzetí (do výše 20 000 CZK s DPH).
 • Prodávající neakceptuje platební karty ani další formy úhrady.
 • Chce-li kupující uhradit fakturu v hotovosti, pak musí mít při převzetí zboží k dispozici přesný finanční obnos, maximálně zaokrouhlený na nejbližší stokorunu.
 • Prodávající preferuje úhradu bankovním převodem a není-li explicitně domluveno jinak, předpokládá se tato forma úhrady.
 • Je-li mezi kupujícím a prodávajícím uzavřen první smluvní vztah, případně pokud kupující dříve porušil kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek) nebo překročil dobu splatnosti uvedenou na dřívější faktuře, může prodávající vystavit zálohovou fakturu a zboží/služby kupujícímu dodat až po úhradě této zálohové faktury, případně po domluvě dobírkou nebo v hotovosti.
 • Pokud jde z pohledu prodávajícího o důvěryhodného a/nebo ověřeného kupujícího, tak prodávající vystaví běžnou fakturu se splatností 14 dnů.
 • Splatnost faktur lze prodloužit pouze ve výjimečných případech na základě oboustranné dohody.
 • Splatnost faktur běží ode dne, kdy kupující převezme zboží nebo služby, případně ode dne, kdy je smluvní přepravce prodávajícího obeznámen o zásilce připravené k expedici směrem ke kupujícímu.
 • V případě nedodržení splatnosti faktur může prodávající požadovat po kupujícím zákonný úrok z prodlení.
 • Prodávající je až do úplné úhrady zboží jeho výhradním majitelem.
 • Prodávající disponuje následujícími bankovními účty, na které přijímá úhrady za zboží a služby:
  • Číslo účtu 2600804423/2010, vedený v CZK u Fio Banka, a.s.
  • Číslo účtu 2500804426/2010, vedený v EUR u Fio Banka, a.s.
  • Číslo účtu 7195840297/0100, vedený v CZK u Komerční banka, a. s.
 • Kupující je povinen u platby uvést variabilní symbol uvedený na faktuře, jinak se platba nespáruje s objednávkou a tato objednávka může být i po úhradě prodávajícím evidovaná jako neuhrazená.

5. Přeprava a dodání zboží

 • Způsob přepravy a dodání zboží je vždy uveden v potvrzení objednávky.
 • Kupující může v návrhu zažádat o osobní vyzvednutí zboží v sídle prodávajícího. Prodávající této žádosti až na výjimky vyhoví.
 • Není-li stanoveno jinak, předpokládá se dodání zboží smluvním přepravcem na adresu dodání kupujícího specifikovanou v potvrzení objednávky.
 • Prodávající v rámci přepravy spolupracuje se společností Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. (DPD).
 • Ceník přepravy je následující:
Cílová destinace Hodnota objednávky bez DPH Dopravné a balné bez DPH
Česká republika do 30 000 CZK 170 CZK
nad 30 000 CZK (včetně) zdarma
příplatek za dobírku 50 CZK
Slovensko do 2 500 EUR 15 EUR
nad 2 500 EUR (včetně) zdarma
příplatek za dobírku 3 EUR
EU1 (viz níže) všechny zásilky 20 EUR
EU2 (viz níže) všechny zásilky 30 EUR
EU3 (viz níže) všechny zásilky 40 EUR
 • Do zóny EU 1 z tabulky výše spadá: Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko.
 • Do zóny EU 2 z tabulky výše spadá: Belgie, Estonsko, Francie, Itálie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Nizozemsko, Švýcarsko, Velká Británie.
 • Do zóny EU 3 z tabulky výše spadá: Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Dánsko, Finsko, Chorvatsko, Irsko, Korsika, Norsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Severní Irsko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Ukrajina.
 • Do zemí, které nespadají do EU 1, EU 2 ani EU 3, prodávající řeší způsob a cenu přepravy zboží individuálně na základě konzultace s kupujícím.
 • Do zemí kromě České republiky a Slovenska není možné zboží zaslat na dobírku.
 • Kupující je povinen stvrdit přijetí zboží zasláním podepsaného dodacího listu prodávajícímu dle instrukcí v zásilce (buď naskenovaný na specifikovaný e-mail nebo poštou).
 • Kupující bere na vědomí, že termín dodání v cenové nabídce a v potvrzení objednávky je pouze přibližný a prodávající se k němu nezavazuje.
 • Kupující má možnost využít pro přepravu svého smluvního přepravce. V takovém případě ale musí kupující zajistit prodávajícímu veškeré náležitosti (etiketa, objednávka svozu atd.) a v momentě převzetí zásilky přepravcem za ni prodávající přestává ručit a zboží považuje za dodané.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

A) Právnická osoba

 • Je-li kupující právnická osoba, pak není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno bez vad.
 • Kupující má právo odstoupit od smlouvy kdykoli do doby převzetí zboží, ale bere na vědomí, že mu může být účtován storno poplatek.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy po přijetí potvrzení objednávky kupujícím má prodávající nárok na storno poplatek ve výši 30 %. Pokud již prodávající vynaložil v souvislosti se smlouvou náklady, náleží mu též náhrada těchto účelně vynaložených nákladů v plné výši.
 • Prodávající má právo odstoupit od smlouvy kdykoli do doby převzetí zboží kupujícím nebo smluvním přepravcem. Pokud již zboží bylo kupujícím uhrazeno, tak se prodávající zavazuje tuto částku kupujícímu neodkladně vrátit v plné výši, a to vždy stejným způsobem, jakým úhradu přijal.

B) Fyzická osoba

 • Je-li kupující fyzická osoba, pak se odstoupení od kupní smlouvy řídí platnou legislativou České republiky.

7. Práva z vadného plnění

 • Prodávající odpovídá za to, že zboží při převzetí kupujícím nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:
  • je v ujednaném množství,
  • odpovídá jakosti a provedení, které byly smluvními stranami sjednány.
 • Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku podle podmínek výrobce:
  • Na zboží vyrobené společností Rotronic AG je poskytnuta záruka 24 měsíců.
  • Na zboží vyrobené společností MadgeTech, Inc. je poskytnuta záruka 12 měsíců. Kupující může tuto záruku za příplatek prodloužit na 24 měsíců. Má-li o tuto službu zájem, musí to být uvedeno v poptávce.
  • Pro zboží vyrobené jinými společnostmi se záruka určí individuálně.
  • Informace o záruce jsou vždy uvedeny v cenové nabídce, aby se s nimi kupující mohl seznámit před uzavřením smluvního vztahu.
 • Má-li kupující podezření na závadu zboží nebo pochybení prodávajícího, má možnost toto zboží u prodávajícího reklamovat.
 • Reklamace musí být vždy podána písemnou formou na e-mail prodávajícího nebo dopisem.
 • V reklamaci musí být uvedeno minimálně:
  • datum podání reklamace,
  • název reklamovaného zboží,
  • výrobní číslo (pokud reklamované zboží výrobní číslo má),
  • popis pozorované závady.
 • Kupující zajistí na své náklady přepravu reklamovaného zboží do sídla prodávajícího, není-li domluveno jinak.
 • Prodávající bez zbytečného odkladu otestuje funkčnost reklamovaného zboží a dle výsledků testování se rozhodne o dalším postupu.
 • Prodávající je autorizován provádět některé servisní činnosti svépomocí.
 • Pokud reklamace vyžaduje servisní činnost, ke které prodávající autorizován není, případně pokud jde o záruční reklamaci, pak prodávající zajišťuje reklamační řízení u výrobce zboží včetně přepravy.
 • Prodávající vždy kupujícího předem obeznámí o způsobu řešení reklamace.
 • Pokud jde o reklamaci, za kterou bude kupujícímu účtován poplatek (zejména u pozáručních reklamací), prodávající předem obeznámí kupujícího o přibližné ceně za opravu, a to buď písemně nebo slovně (např. po telefonu).
 • Výše přibližné ceny za opravu je stanovena podle nejlepšího vědomí a svědomí a na základě zkušeností prodávajícího.
 • Kupující bere na vědomí, že sdělená přibližná cena za opravu je pouze informativního charakteru a skutečná cena za opravu může být odlišná (podle skutečné náročnosti a nákladů vynaložených na opravu).
 • Prodávající se zavazuje, že skutečné ceny za opravu jsou rozumně očekávané a zahrnují pouze položky nutné k vykonání opravy (materiál, práce technika, dopravné).
 • Kupující svým souhlasem s přibližnou cenou za opravu (písemným nebo slovním) dává prodávajícímu závazný souhlas k provedení opravy.
 • Prodávající se zavazuje, že reklamaci vyřídí bez zbytečného odkladu. Kupující však bere na vědomí, že prodávající není povinen dodržet žádnou konkrétní lhůtu k vyřízení reklamace v případě, že kupující je právnická osoba. Doba vyřízení reklamace může být ovlivněna mezinárodní přepravou a vytížeností servisního oddělení prodávajícího, případně výrobce.
 • Pokud jde o záruční opravu/výměnu a prodávající, případně výrobce, záruku uzná, pak náklady na opravu/výměnu kupující nehradí.
 • Prodávající na opravy provedené svépomocí poskytuje kupujícímu záruku 6 měsíců.

8. Půjčovna přístrojů

 • Půjčením přístroje se rozumí dočasné zapůjčení některého z měřicích přístrojů, které vlastní prodávající, kupujícímu.
 • Půjčovna přístrojů je krátkodobá služba, která se řídí aktuálními informacemi na webových stránkách prodávajícího, konkrétně zde: www.datel.cz/sluzby/pujcovna-pristroju/.
  • Zapůjčit lze pouze přístroje uvedené na této webové stránce.
  • Ceny zapůjčení jsou uvedeny na této webové stránce v tabulce ve spodní části.
 • Kupující podává návrh na uzavření smlouvy vyplněním formuláře, který je taktéž dostupný ve spodní části stránky www.datel.cz/sluzby/pujcovna-pristroju/.
 • Prodávající na základě vyplněného formuláře ověří dostupnost žádaného přístroje v daném termínu a buď kupujícímu potvrdí objednávku nebo navrhne alternativní termín zapůjčení přístroje.
 • Součástí každého zapůjčení přístroje je smlouva o nájmu movité věci, která obsahuje konkrétní aspekty daného smluvního vztahu (např. identifikace smluvních stran, termín zapůjčení a cenu služby).
 • Ve smlouvě o nájmu movité věci lze ujednat ustanovení odlišná od těchto obchodních podmínek, pokud se tak smluvní strany dohodnou.
 • Vše, co ve smlouvě o nájmu movité věci není uvedeno, se řídí těmito obchodními podmínkami.
 • Ve smlouvě o nájmu movité věci prodávající vystupuje jako pronajímatel a kupující jako nájemce.
 • Pokud se přístroj k zapůjčení předává osobně v sídle prodávajícího v Brně, kupující má povinnost:
  • Složit celkovou částku za využití služby (půjčovné + záloha), a to buď v hotovosti nebo převodem na účet (platba musí být v momentě převzetí přístroje připsaná bankovní na účet prodávajícího).
  • Podepsat smlouvu o nájmu movité věci a předávací protokol.
  • Poskytnout prodávajícímu doklad totožnosti k naskenování (prodávající se zavazuje neprodleně po ukončení smluvního vztahu naskenovaný doklad nevratně odstranit).
  • Ověřit stav přístroje a upozornit prodávajícího na případné závady.
 • Pokud se přístroj k zapůjčení zasílá kurýrní službou, kupující má povinnost:
  • Předem uhradit zálohovou fakturu (půjčovné + doprava + záloha) na bankovní účet prodávajícího.
  • Zaslat prodávajícímu naskenovanou podepsanou smlouvu o nájmu movité věci a předávací protokol.
  • Zaslat prodávajícímu naskenovaný doklad totožnosti (prodávající se zavazuje neprodleně po ukončení smluvního vztahu naskenovaný doklad nevratně odstranit).
  • Při převzetí zásilky ověřit stav přístroje a upozornit prodávajícího na případné závady.
 • Proces předání přístroje k zapůjčení kurýrní službou probíhá následovně:
  • Prodávající zašle přístroj kurýrní službou DPD na adresu specifikovanou kupujícím
  • Po ukončení doby zapůjčení kupující zabalí přístroj do původní krabice, tu přelepí lepicí páskou a oznámí prodávajícímu, že přístroj je připraven k navrácení.
  • Prodávající objedná na svůj účet sběr zásilky z adresy kupujícího. Kupující předá ve stanovený den a čas zásilku kurýrovi, který jej dopraví zpět prodávajícímu.
  • Kupující hradí přepravu oběma směry.
 • Po navrácení zapůjčeného přístroje prodávajícímu (osobně či kurýrní službou) prodávající zkontroluje stav přístroje a v případě, že je vše v pořádku, neprodleně vrátí kupujícímu složenou zálohu, a to stejným způsobem, kterým ji přijal.
 • Doba zapůjčení přístroje se počítá ode dne převzetí zásilky kupujícím od kurýra do předání zásilky zpět kurýrovi. Doba, po kterou je přístroj v přepravě, se do doby zapůjčení nepočítá.
 • Pokud byl přístroj vyzvednut osobně u prodávajícího, doba zapůjčení se počítá od převzetí přístroje po jeho navrácení.
 • Pokud prodávající shledá na přístroji závadu, která vznikla pochybením kupujícího, škoda bude stržena ze zálohy, a to vždy na základě domluvy prodávajícího a kupujícího.
 • Pokud kupující nevrátí přístroj v domluvený termín, prodávající mu bude fakturovat každý další započatý den v plné výši
 • V případě ztráty či odcizení přístroje je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu v plné výši, a to i nad rámec zálohy.
 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím končí navrácením přístroje prodávajícímu, vystavením a vyrovnáním daňového dokladu (vyúčtovaný poplatek za půjčení, dopravu, navrácení zálohy nebo její části kupujícímu, případně úhrada škody převyšující zálohu) a odstraněním naskenovaného dokladu totožnosti z databáze prodávajícího.

9. Ochrana osobních údajů

 • Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího v souladu s nařízením EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“) a právními předpisy České republiky.
 • Prodávající vystupuje jako správce osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovány za účelem naplnění smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím a za účelem přímého marketingu (zejména zasílání obchodních sdělení). Zákonným důvodem zpracování je plnění smlouvy, plnění právních povinností a oprávněný zájem (přímý marketing, průběžná komunikace v technických věcech s kupujícím).
 • Rozsah, způsob a délka zpracování osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího, konkrétně: www.datel.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.
 • Prodávající používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely na svých webových stránkách tzv. soubory cookie. Používáním webových stránek prodávajícího kupující souhlasí s použitím zmíněné technologie a bere na vědomí, že ukládání souborů cookies může kdykoli zakázat v internetovém prohlížeči. Podrobné informace o tom, jak prodávající se soubory cookie pracuje, jsou k dispozici na webových stránkách prodávajícího, konkrétně zde: www.datel.cz/soubory-cookie.
 • Prodávající pro plnění smlouvy používá služeb subdodavatelů jakožto zpracovatelů, zejména poskytovatele účetního software a poskytovatele mailingových služeb. Subdodavatelé jsou pověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů a nesou vůči kupujícímu přímou odpovědnost za jakýkoli únik či narušení osobních údajů. Subdodavatelé se sídlem mimo EU (např. poskytovatelé mailingových služeb) se formou účasti v právním rámci Privacy Shield zavázali dodržovat minimálně stejnou úroveň ochrany osobních údajů jakou stanoví GDPR.
 • Prodávající přijal právní, organizační a technická opatření pro ochranu zpracovaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracování údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z právních předpisů.
 • Kupující se může dotázat, jaké údaje prodávající zpracovává, za jakým účelem, v jakém rozsahu, jak dlouho a kdo k nim má přístup.
 • Kupující může požádat o opravu nebo výmaz těchto údajů.
 • Kupující se může jednoduše odhlásit ze seznamu příjemců e-mailových zpráv, a to buď tlačítkem v zápatí každé e-mailové zprávy, která má charakter obchodního sdělení, nebo odesláním žádosti prodávajícímu.

10. Závěrečná ustanovení

 • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právními předpisy České republiky.
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 • Nastane-li mezi prodávajícím a kupujícím spor, pak prodávající preferuje řešení tohoto sporu mimosoudní cestou a domluvou.
 • Pokud se spor nepodaří vyřešit mimosoudně a domluvou, tak budou tento spor řešit místně a věcně příslušné soudy v České republice.
 • Pro prodávajícího i kupujícího je závazné znění obchodních podmínek uvedené na webových stránkách prodávajícího v den, kdy je kupujícímu doručeno potvrzení objednávky.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti dne 11. 4. 2024.

NEJPŘESNĚJŠÍ MĚŘIDLA NA TRHU

NEJPŘESNĚJŠÍ MĚŘIDLA
NA TRHU

Specializujeme se na špičkové měřicí přístroje do těch nejnáročnějších aplikací. Do našeho portfolia proto vybíráme ty nejpřesnější a nejspolehlivější přístroje ze světového trhu.

VYŘEŠÍME I KOMPLIKOVANÉ A ATYPICKÉ POŽADAVKY

VYŘEŠÍME I KOMPLIKOVANÉ A ATYPICKÉ POŽADAVKY

Máme rádi výzvy a nezalekneme se ani atypických požadavků. Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně a snažíme se nabídnout řešení na míru.

ŠPIČKOVĚ VYBAVENÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

ŠPIČKOVĚ VYBAVENÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

V naší laboratoři máme velice přísné požadavky na vybavení, které pořizujeme. Díky tomu můžeme nabídnout profesionální kalibraci a justáž mnoha typů měřidel.

VÍCE NEŽ 30 LET NA TRHU

VÍCE NEŽ
30 LET
NA TRHU

Za více než 30 let na trhu jsme získali řadu zkušeností, které neustále přetavujeme do kvality námi dodávaných řešení.

RYCHLÝ A ODBORNÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS

RYCHLÝ A ODBORNÝ AUTORIZOVANÝ
SERVIS

Poskytujeme kompletní záruční i pozáruční servis pro naše produkty. Díky našemu servisnímu středisku v Brně zajistíme rychlou opravu bez zdlouhavého odesílání přístrojů do zahraničí.

Kontaktní formulář

S čím vám můžeme pomoct?

Využijte kontaktní formulář pro jakýkoliv dotaz či připomínku

Ozveme se nejpozději následující pracovní den

O vaše data je u nás postaráno. Přečtěte si naše podmínky pro ochranu os. údajů.

Ing. Tomáš Pokorný

Manažer obchodu, jednatel

Rádi se s vámi domluvíme na nezávazném setkání u vás v provozu. Nejlépe tak pochopíme vaše potřeby v oblasti měření a automatizace.

contact icon

Rádi se s vámi sejdeme i online na platformě MS Teams

Ing. Tomáš Pokorný